Organigrama

Alcalde
José Muíño Domínguez

Secretaria
Marta Vázquez Garea

Interventora
Patricia Chas Filgueiras

Tesoureira
Elisa Fernández González

Oficinas xerais
Yolanda Imia Antelo
María Cristina Candal Rey

Traballadora social
Margarita Mª Docanto Alonso

Educadora familiar
Cristina Morandeira Muíño

Axente de Emprego e Desenvolvemento Local
Silvana Facal Martínez

Arquitecto
Enrique Vilar Gantes

Policía local
Tlf.: 618 74 73 76

Informático
Javier Manuel Lozano García

Cultura
Silvia Losada Crende
Martín Martínez Rioboo

Deportes
Mª del Mar Vidarte Monterroso

Subalterno
Juan Antonio Rama Tedín

Galego