Organigrama

Alcalde
José Muíño Domínguez

Secretaria
María Garrote López

Interventora
Patricia Chas Filgueiras

Oficinas xerais
Yolanda Imia Antelo
María Cristina Candal Rey

Traballador/a social
Margarita Docanto Alonso

Educadora familiar
Cristina Morandeira Muíño

Axente de Emprego e Desenvolvemento Local
Silvana Facal Martínez

Arquitecto
Enrique Vilar Gantes

Policía local
Tlf.: 618 74 73 76

Informático
Javier Manuel Lozano García

Cultura e Deportes
Silvia Losada Crende
Martín Martínez Rioboo

Subalterno
Juan Antonio Rama Tedín

Galego