Organigrama

Alcalde
José Muíño Domínguez

Secretaria
Marta Vázquez Garea

Interventora
Patricia Chas Filgueiras

Tesoureira
Elisa Fernández González

Oficinas xerais
Yolanda Imia Antelo
María Cristina Candal Rey

Traballador/a social
Diana Rodríguez Rama
Oscar Cabana González

Educadora familiar
Cristina Morandeira Muíño

Axente de Emprego e Desenvolvemento Local
Silvana Facal Martínez

Arquitecto
Enrique Vilar Gantes

Policía local
Tlf.: 618 74 73 76

Informático
Javier Manuel Lozano García

Cultura
Silvia Losada Crende
Martín Martínez Rioboo

Deportes
Mª del Mar Vidarte Monterroso

Subalterno
Juan Antonio Rama Tedín

Galego