ABERTO O PRAZO PARA INSCRIBIRSE NAS LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA

Sen definir

A Consellería de Facenda acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas.

Prazo de Inscrición: Dende o 01/03/2015 ata o 15/07/2015

Páxina web: http://www.xunta.es/funcion-publica

LISTAS ABERTAS
- Escala de veterinarios
- Escala superior de estatísticos
- Escala de profesores numerarios de Institutos Politécnicos Marítimo-Pesqueiros (distintas especialidades)
- Escala técnica de finanzas
- Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos. Especialidade Arquivos
- Escala de enxeñeiros/as técnicos de minas
- Escala de Mestres de taller de Institutos Politécnicos marítimo-pesqueiros (distintas especialidades)
- Escala de delineantes
- Escala de axentes forestais
- Titulado superior medico/a. Médico/a xeriatra. Medico/a CEI. Médico adxunto/a. Médico/a
- ATS, enfermeiro/a, practicante, DUE
- Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de mantemento. Conservador/a de edificios. Encargado/a oficios varios mantemento. Xefe/a de taller. Encargado/a de traballos. Especialista de oficios.
- Encargado/a agrario/a
- Oficial 1ª cociña, oficial 1ª cociñeiro, xefe/a cociña, cociñeiro/a 1ª
- Oficial servizos técnicos, oficial 1ª mantemento, oficial 1ª oficios varios, oficial de primeira.
- Auxiliar sanitario, auxiliar clínica, auxiliar psiquiátrico/a, auxiliar de enfermería, coidador/a xeriátrico, coidador/a
- Oficial 2ª cociña, cociñeiro/a oficial 2ª.
- Axudante/a servizos técnicos. Oficial/a 2ª mantemento.
- Garda xuramentado/a fluvial. Garda explotación

Aqueles que desexen inscribirse nas listas poderán facelo sempre que cumpran cos requisitos da lista correspondente (titulación, idioma galego e os demáis que estableza en cada caso a correspondente resolución de apertura da lista). Naquelas listas que se atopen pechadas, soamente poderán inscribirse aquelas persoas que teñan servizos prestados ou exercicios aprobados no último proceso selectivo.

Máis información: DOG 27/02/2015

Contacto: 
Xunta de Galicia, Función Pública e Xestión de Recursos Humanos
Información e Resolución de dúbidas nos teléfonos: 981 545 236 / 981 541 574/ 981 957 659/ 881 999 367/ 981 545 254