AMPLIACIÓN DE REDES DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO MUNICIPAL NA PARROQUIA DE NANTÓN

Datos xerais
Denominación:
AMPLIACIÓN DE REDES DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO MUNICIPAL NA PARROQUIA DE NANTÓN
Nº de expediente:
472/2010
Tipo de expediente:
contrato obras
Suxeito a regulación harmonizada:
non
Procedemento de adxudicación:
negociado sen publicidade
Tramitación:
ordinaria
Garantía provisional esixible:
non
Clasificación:
non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
168.865,76 €
IVE:
30.395,84 €
Orzamento con IVE:
199.261,60 €

Anuncio de contratación
Tipo de anuncio:
anuncio no xornal Diario de Bergantiños.
Publicación no perfil:
08-09-2010
Inicio de presentación de ofertas:
09-09-2010
Fin de presentación de ofertas:
23-09-2010

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir