CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DUN AUXILIAR DE POLICÍA PARA CONCELLO DE MALPICA

Sen definir

Obxeto da convocatoria: contratación laboral temporal dun auxiliar de policía local durante 2 meses.

Prazos de presentación de solicitudes: 14 ao 28 de marzo (15 días naturais dende o día seguinte a publicación no BOP).

Sistema de provisión: oposición libre.

Condicións dos aspirantes:
1.-Ter nacionalidade española ou ser membro da Unión Europea ou estranxeiro con residencia legal en España.
2.-Ter máis de 18 anos e non cumplidos os 58 anos de idade.
3.-Estar en posesión de graduado en ESO, graduado escolar ou equivalente.
4.-Ter unha estatura mínima de 1,65m para os homes e de 1,60m as mulleres.

Documentación a presentar:
1.- Instancia ( anexo II das bases).
2.- Xustificante de ter pagado 9,00€ en concepto de taxas de exame.
3.- Fotocopia do DNI.
4.- Fotocopia da titulación esixida.
5.- Certificado médico acreditativo de non padecer enfermidade ou defecto físico que impida exercer a función propia a desempeñar.

Publicación de bases e convocatoria: BOP nº 49,do xoves 13 de marzo de 2014

Máis información: Axente emprego (981 75 40 20).

Enlace:http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2014/03/13/2014_0000002492.pdf