AMPLIACIÓN DAS REDES DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO MUNICIPAL NA PARROQUIA DE CORCOESTO

Datos xerais
Denominación:
AMPLIACIÓN DAS REDES DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO MUNICIPAL NA PARROQUIA DE CORCOESTO
Nº de expediente:
473/2010
Tipo de expediente:
contrato de obras
Suxeito a regulación harmonizada:
non
Procedemento de adxudicación:
negociado sen publicidade
Tramitación:
ordinaria
Garantía provisional esixible:
non
Clasificación:
non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
132.413,69 €
IVE:
23.834,46 €
Orzamento con IVE:
156.248,15 €

Anuncio de contratación
Tipo de anuncio:
anuncio no Diario de Bergantiños
Publicación no perfil:
08-09-2010
Inicio de presentación de ofertas:
09-09-2010
Fin de presentación de ofertas:
23-09-2010

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
25-11-2010
Adxudicatario:
Excavaciones Pose S.L
Importe sen IVE:
0,00 €
IVE:
0,00 €
Importe con IVE:
0,00 €
Órgano competente:
Alcaldia
Data proposta de adxudicación:
24-11-2010

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir