CONTRATO DE COLABORACION NA EXECUCION DA OBRA "EXECUCIÓN DA SENDA PEONIL NA MARXE OESTE DA ESTRADA AC-423 DO PK. 10+000 A PK. 10+400 EN BERES"

Datos xerais
Denominación:
CONTRATO DE COLABORACION NA EXECUCION DA OBRA "EXECUCIÓN DA SENDA PEONIL NA MARXE OESTE DA ESTRADA AC-423 DO PK. 10+000 A PK. 10+400 EN BERES"
Nº de expediente:
514/2010
Tipo de expediente:
contrato administrativo especial de colaboracion
Suxeito a regulación harmonizada:
non
Procedemento de adxudicación:
negociado sen publicidade
Tramitación:
urxente
Garantía provisional esixible:
non
Clasificación:
non

Orzamento
Orzamento sen IVE:
59.993,59 €
IVE:
10.798,85 €
Orzamento con IVE:
70.792,44 €

Observacións:
Procedemento negociado sen publicidade. So poderán presentar ofertas aquelas empresas previamente invitadas polo Concello. Para estas o prazo de presentación de ofertas será de 5 días naturais a contar a partir da recepción da invitación.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir