mellora de capa de rodadura de estradas municipais nas parroquias de Anos, Corcoesto, Esto, Nantón e Rioboo

Datos xerais
Denominación:
mellora de capa de rodadura de estradas municipais nas parroquias de Anos, Corcoesto, Esto, Nantón e Rioboo
Nº de expediente:
390/2010
Tipo de expediente:
contrato de obras
Suxeito a regulación harmonizada:
non
Procedemento de adxudicación:
negociado
Tramitación:
ordinaria
Garantía provisional esixible:
non
Clasificación:
non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
134.948,95 €
IVE:
21.591,83 €
Orzamento con IVE:
156.540,78 €

Anuncio de contratación
Tipo de anuncio:
anuncio no xornal diario de bergantiños
Publicación no perfil:
02-07-2010
Inicio de presentación de ofertas:
01-07-2010
Fin de presentación de ofertas:
10-07-2010

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
27-07-2010
Adxudicatario:
Construcciones Dámaso Ferreiro e Hijos S.L
Importe sen IVE:
134.948,95 €
IVE:
21.591,83 €
Importe con IVE:
156.540,78 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
23-07-2010

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir