Reforma do pavillón polideportivo e ampliación do auditorio

Datos xerais
Denominación:
Reforma do pavillón polideportivo e ampliación do auditorio
Nº de expediente:
229/2010
Tipo de expediente:
contrato de obras
Suxeito a regulación harmonizada:
non
Procedemento de adxudicación:
aberto varios criterios de adxudicación
Tramitación:
urxente
Garantía provisional esixible:
non
Clasificación:
non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
306.008,50 €
IVE:
48.961,36 €
Orzamento con IVE:
354.969,86 €

Anuncio de contratación
Tipo de anuncio:
anuncio de corrección de erros
Publicación no perfil:
13-04-2010
BOP:
Inicio de presentación de ofertas:
09-04-2010
Fin de presentación de ofertas:
22-04-2010

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
02-06-2010
Adxudicatario:
Construcciones en Piedra Sigras S.L
Importe sen IVE:
256.312,72 €
IVE:
41.010,04 €
Importe con IVE:
297.322,76 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
31-05-2010

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
27-07-2010
Adxudicatario:
Construcciones en Piedra Sigras S.L
Importe sen IVE:
256.312,72 €
IVE:
41.010,04 €
Importe con IVE:
297.322,76 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
16-07-2010

Observacións:
O adxudictario ten un prazo de 10 días hábiles a contar desde a publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante (2-06-2010), para presentar a documentación sinalada na resolúción nº 414/2010 de adxudicación provisional.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir