REFORMA E MELLORA DOS PARQUES INFANTÍS DE VARIOS LUGARES DE CABANA DE BERGANTIÑOS

Datos xerais
Denominación:
REFORMA E MELLORA DOS PARQUES INFANTÍS DE VARIOS LUGARES DE CABANA DE BERGANTIÑOS
Nº de expediente:
252/2010
Tipo de expediente:
contrato de obras
Suxeito a regulación harmonizada:
non
Procedemento de adxudicación:
negociado sen publicidade
Tramitación:
ordinaria
Garantía provisional esixible:
non
Clasificación:
non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
60.851,65 €
IVE:
9.736,26 €
Orzamento con IVE:
70.587,91 €

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
14-05-2010
Adxudicatario:
Obras Ramón Cotelo S.L
Importe sen IVE:
60.851,65 €
IVE:
9.736,26 €
Importe con IVE:
70.587,91 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
13-05-2010

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
09-06-2010
Adxudicatario:
obras ramón cotelo S.L
Importe sen IVE:
60.851,65 €
IVE:
9.736,26 €
Importe con IVE:
70.587,91 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
08-06-2010

Observacións:
Procedemento negociado sen publicidade. So poderán presentar ofertas aquelas empresas previamente invitadas polo Concello. Para estas o prazo de presentación de ofertas será de 10 días naturais a contar a partir da recepción da invitación.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir