Contratación laboral temporal a xornada parcial de cinco peóns para a limpeza de praias.

Número de postos de traballo: 5

Clase: persoal laboral temporal a xornada parcial: 25 horas semanais

Nivel de titulación mínimo esixido: Sen requisito de titulación

Denominación do posto: Peón de limpeza de praias

Funcións: Limpeza e mantenimento de praias marítimas, e vías públicas, camiños, roteiros, espazos libres, sistemas locais lindantes. Calquera outra que lle sexa encomendada relacionada co posto.

Retribucións brutas: salario base 826,88 € (708,75 € en concepto de soldo e 118,13 € en concepto de prorrata de paga extraordinaria)

Duración: 89 días

Sen definir