Reforma da escola unitaria e sede social da parroquia de Borneiro

Datos xerais
Denominación:
Reforma da escola unitaria e sede social da parroquia de Borneiro
Nº de expediente:
232/2010
Tipo de expediente:
contrato de obras
Suxeito a regulación harmonizada:
non
Procedemento de adxudicación:
negociado sen publicidade
Tramitación:
urxente
Garantía provisional esixible:
non
Clasificación:
non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
49.295,75 €
IVE:
7.887,32 €
Orzamento con IVE:
57.183,07 €

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
23-04-2010
Adxudicatario:
Agustín Gabriel Gil González
Importe sen IVE:
49.295,75 €
IVE:
7.887,32 €
Importe con IVE:
57.183,07 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
20-04-2010

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
21-05-2010
Adxudicatario:
Agustín Gabriel Gil González
Importe sen IVE:
49.295,75 €
IVE:
7.887,32 €
Importe con IVE:
57.183,07 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
05-05-2010

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir