Asfaltado de estradas municipais: Fontefría, Miraflores, A Mata, As Redondas, Beres e Outrabanda

Datos xerais
Denominación:
Asfaltado de estradas municipais: Fontefría, Miraflores, A Mata, As Redondas, Beres e Outrabanda
Nº de expediente:
141/2010
Tipo de expediente:
contrato de obras
Suxeito a regulación harmonizada:
non
Procedemento de adxudicación:
negociado sen publicidade
Tramitación:
ordinaria
Garantía provisional esixible:
non
Clasificación:
non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
40.388,72 €
IVE:
6.462,20 €
Orzamento con IVE:
46.850,92 €

Anuncio de contratación
Tipo de anuncio:
negociado sen publicidade
Publicación no perfil:
19-02-2010

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
06-04-2010
Adxudicatario:
Construcciones Dámaso Ferreiro e Hijos S.L
Importe sen IVE:
40.388,72 €
IVE:
6.462,20 €
Importe con IVE:
46.850,92 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
05-04-2010

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
28-04-2010
Adxudicatario:
Construcciones Dámaso Ferreiro e Hijos S.L
Importe sen IVE:
46.850,92 €
IVE:
7.496,15 €
Importe con IVE:
54.347,07 €
Órgano competente:
Alcaldía.
Data proposta de adxudicación:
28-04-2010

Observacións:
Data prevista para a sinatura do contrato 11 de maio de 2.010.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir