Peche perimetral do campo de fútbol de Nantón.

Datos xerais
Denominación:
Peche perimetral do campo de fútbol de Nantón.
Nº de expediente:
573/2009
Tipo de expediente:
contrato de obras
Suxeito a regulación harmonizada:
non
Procedemento de adxudicación:
negociado sen publicidade
Tramitación:
urxente
Garantía provisional esixible:
non
Clasificación:
non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
47.559,07 €
IVE:
7.609,45 €
Orzamento con IVE:
55.168,52 €

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
01-02-2010
Adxudicatario:
Heranosca s.l
Importe sen IVE:
47.559,07 €
IVE:
7.609,45 €
Importe con IVE:
55.168,52 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
28-01-2010

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
19-02-2010
Adxudicatario:
Heranosca s.l
Importe sen IVE:
47.559,07 €
IVE:
7.609,45 €
Importe con IVE:
55.168,52 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
17-02-2010

Observacións:
No prazo de 10 días a contar a partir da publicación do anuncio neste perfil do contratante o adxudicatario provisional deberá presentar a documentación de estar ao corrente das súas obrigas tributarias e coa seguridade social así como a constitución da garantía definitiva.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir