Axudas para a obtención do permiso de condución Clase B para mozos/as residentes en galicia (BS321A).

Galego

Obxeto: 
Establecer as bases reguladoras que rexerán as axudas para a obtención do permiso de conducción clase B para mozos/as residentes em Galicia, coa finalidade de mellorar a súa empregabilidade e mobilidade, así como sensibilizar e fomentar unha conducción segura e responsable entre a xuventude.

Requisitos das persoas solicitantes:
- Teñan entre 18 e 30 anos de idade cumpridos no momento de presentar a solicitude.
- Sexan titulares do carné xove vixente no momento de presentar a solicitude.
- Teñan a súa residencia en Galicia.
- Estean matriculados nunha autoescola da Comunicade Autônoma de Galicia no momento de presentar a solicitude, no suposto de non estar xa en posesión do permiso de conducir.
- Acreditar un nivel de ingresos netos anuais da unidade familiar non superando uns máximos segundo o número de membros da familia.
- Non estar en posesión do permiso de condución obxeto da subvención no momento de presentar a solicitude ou telo con data de expedición definitiva a partir do 1 de xaneiro de 2013.

Orde da convocatoria: Orde do 6 de maio (DOG nº 90 do luns, 13 maio 2013) da Consellería de Traballo e Benestar.

Forma de presentación: Preferentemente por vía electrónica.

Prazo de presentación: 14 maio e estará aberto ata o día 1 de outubro, salvo que se produza con anterioridade o esgotamento de crédito orzamentario disponible.