Bolsa de Emprego

CONVOCATORIA DAS PROBAS DE APTITUDE PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE XESTOR ADMINISTRATIVO.

Sen definir

Beneficiarios: 
Quen, á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, reúna os seguintes requisitos:
- Ser español.
- Ser maior de idade.
- Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de ningunha das administración públicas.
- Estar en posesión dalgún dos títulos académicos requeridos: dereito, ciencias económicas, ciencias empresariais, ciencias políticas ou as súas equivalencias.

Convocatoria de 2 prazas de socorristas e 4 prazas de operario de mantemento, limpeza e vixiancia das piscinas municipais de Baio e Zas.

Sen definir

Número de prazas que se convocan: 6

Clasificación da praza: Contrato laboral temporal a xornada parcial.

Información: Páxina web concello Zas www.concellodezas.org ou no taboleiro de anuncios do concello.

Prazo de presentación de instancias: 4 días hábiles desde o día seguinte á publicación do anuncio no B.O.P.

Data publicación no B.O.P: 13-06-2016

Contratación temporal dun peón de obras para o concello de Zas.

Sen definir

Número de prazas que se convocan: 1

Clasificación da praza: Contrato temporal de interinidade para sustituir a un traballador con reserva de posto de traballo, a xornada completa.

Sistema de acceso: Oposición

Prazo de presentación de instancias: 10 días naturais desde o día seguinte á publicación do anuncio no B.O.P.

Data publicación das bases no B.O.P: 09-06-2016

CONCESIÓN DE AXUDAS PARA PROXECTOS AO ABEIRO DAS ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP),

Sen definir

Emprego e formación. CONCESIÓN DE AXUDAS PARA PROXECTOS AO ABEIRO DAS ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP), APROBADAS AOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO PARA O DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE DAS ZONAS DE PESCA NO MARCO DO FONDO EUROPEO E DE PESCA 2014-2020.

Beneficiarios: 

BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO NO CONCELLO DE ZAS. PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES.

Sen definir

Obxeto da convocatoria: 
Contratación temporal na categoría de peón de servizos públicos aos efectos de cubrir necesidades transitorias de persoal que requiren puntualmente a contratación de persoal laboral(substitucións por ausencias de persoal laboral, por incapacidade laboral transitoria, vacacións, permisos ou licenzas).

Prazo de presentación de instancias: 
10 días naturais, a contar do seguinte do anuncio no BOP (BOP Nº59 de 30 de marzo de 2016). Instancia a Alcaldía-Presidencia, modelo ANEXO I

OFERTA DE EMPREGO: CAMAREIRA CAFETERÍA – BAR

Sen definir

Nº de POSTOS DE TRABALLO OFERTADOS: 1
Data da oferta: 09/12/2015
Ubicación da empresa: Cabana de Bergantiños

Requisitos:
- Preferiblemente con experiencia laboral.

Ofrécese: 
- Xornada: completa
- Duración previsible do contrato: tres meses.
- Incorporación inmediata

OFERTA DE EMPREGO: PASTELEIRO/A E AXUDANTE DE PANADERÍA.

Sen definir

Nº DE POSTOS DE TRABALLO OFERTADOS: 2
Data da oferta: 13/10/2015
Ubicación da empresa: Comarca de Bergantiños

POSTO 1: PASTELEIRO/A

Requisitos:
- Coñecementos de pastelería e repostería, sobre todo en elaboración de hoxaldres.
- Certificado de Manipulación de Alimentos.
- Dispoñibilidade horaria para traballar os fins de semana.
- Horario: diurno

Ofrécese: Formación a cargo da empresa.

Páxinas